Leden

1. Beirnaert Chris

Beirnaert Chris Groep: C-groep
Lid sinds: 01-09-2010
Aantal km's dit seizoen: 76 km

2. Blancquaert Gerrit

Blancquaert Gerrit Groep: C-groep
Lid sinds: 20-01-2005
Aantal km's dit seizoen: 3023 km


3. Cailliau Marcel

Cailliau Marcel Groep: C-groep
Lid sinds: 08-08-2010
Aantal km's dit seizoen: 929 km


4. Coppens Karel

Coppens Karel Groep: C-groep
Lid sinds: 20-01-2002
Aantal km's dit seizoen: 1441 km


5. De Backer Herman

De Backer Herman Groep: C-groep
Lid sinds: 03-02-2013
Aantal km's dit seizoen: 0 km


6. De Backer Frederik

De Backer  Frederik Groep: C-groep
Lid sinds: 12-04-2022
Aantal km's dit seizoen: 1082 km


7. De Clerck Stefan

De Clerck  Stefan Groep: C-groep
Lid sinds: 01-08-1987
Aantal km's dit seizoen: 2993 km


8. De Keyser Danny

De Keyser Danny Groep: C-groep
Lid sinds: 21-01-2007
Aantal km's dit seizoen: 1700 km


9. De Lausnay Chris

De Lausnay Chris Groep: C-groep
Lid sinds: 19-02-2012
Aantal km's dit seizoen: 1828 km


10. De Mesel jurgen

De Mesel jurgen Groep: C-groep
Lid sinds: 12-04-2022
Aantal km's dit seizoen: 1035 km


11. De Moor Jan

De Moor Jan Groep: C-groep
Lid sinds: 20-01-2006
Aantal km's dit seizoen: 270 km


12. D'Haese Wim

D'Haese Wim Groep: C-groep
Lid sinds: 01-01-1990
Aantal km's dit seizoen: 1626 km


13. Lammens Kristof

Lammens Kristof Groep: C-groep
Lid sinds: 01-05-2021
Aantal km's dit seizoen: 1090 km


14. Mollaert Guy

Mollaert Guy Groep: C-groep
Lid sinds: 01-03-2015
Aantal km's dit seizoen: 237 km


15. Remory Filip

Remory Filip Groep: C-groep
Lid sinds: 27-04-2008
Aantal km's dit seizoen: 1887 km


16. Rottiers Stijn

Rottiers Stijn Groep: C-groep
Lid sinds: 01-03-2018
Aantal km's dit seizoen: 564 km


17. Rottiers William

Rottiers William Groep: C-groep
Lid sinds: 06-03-2016
Aantal km's dit seizoen: 144 km


18. Schockaert Johan

Schockaert Johan Groep: C-groep
Lid sinds: 20-01-2001
Aantal km's dit seizoen: 2463 km


19. Segers Conny

Segers Conny Groep: C-groep
Lid sinds: 09-04-2013
Aantal km's dit seizoen: 2618 km


20. Toussaint Marc

Toussaint Marc Groep: C-groep
Lid sinds: 07-07-2017
Aantal km's dit seizoen: 494 km


21. Van Den Steen Patrick

Van Den Steen  Patrick Groep: C-groep
Lid sinds: 01-01-2017
Aantal km's dit seizoen: 1173 km


22. Van Der Donckt Germaan

Van Der Donckt Germaan Groep: C-groep
Lid sinds: 01-01-1980
Aantal km's dit seizoen: 562 km


23. Van Der Donckt Rudy

Van Der Donckt Rudy Groep: C-groep
Lid sinds: 01-01-2019
Aantal km's dit seizoen: 1462 km


24. Van Der Eecken Martin

Van Der Eecken Martin Groep: C-groep
Lid sinds: 01-01-1980
Aantal km's dit seizoen: 3311 km


25. Van Der Eeken Patrick

Van Der Eeken Patrick Groep: C-groep
Lid sinds: 14-10-2017
Aantal km's dit seizoen: 0 km


26. Van Impe Tom

Van Impe Tom Groep: C-groep
Lid sinds: 19-09-2016
Aantal km's dit seizoen: 3522 km


27. Van Leuven Ortwin

Van Leuven Ortwin Groep: C-groep
Lid sinds: 01-03-2007
Aantal km's dit seizoen: 313 km


28. Van Rysselberghe Kenny

Van Rysselberghe Kenny Groep: C-groep
Lid sinds: 26-02-2019
Aantal km's dit seizoen: 162 km


29. Vermeulen Wim

Vermeulen Wim Groep: C-groep
Lid sinds: 01-05-2021
Aantal km's dit seizoen: 1588 km