Leden

1. Beirnaert Chris

Beirnaert Chris Groep: C-groep
Lid sinds: 01-09-2010
Aantal km's dit seizoen: 0 km

2. Blancquaert Gerrit

Blancquaert Gerrit Groep: C-groep
Lid sinds: 20-01-2005
Aantal km's dit seizoen: 0 km


3. Cailliau Marcel

Cailliau Marcel Groep: C-groep
Lid sinds: 08-08-2010
Aantal km's dit seizoen: 0 km


4. Coppens Karel

Coppens Karel Groep: C-groep
Lid sinds: 20-01-2002
Aantal km's dit seizoen: 0 km


5. De Backer Herman

De Backer Herman Groep: C-groep
Lid sinds: 03-02-2013
Aantal km's dit seizoen: 0 km


6. De Backer Frederik

De Backer  Frederik Groep: C-groep
Lid sinds: 12-04-2022
Aantal km's dit seizoen: 0 km


7. De Clerck Stefan

De Clerck  Stefan Groep: C-groep
Lid sinds: 01-08-1987
Aantal km's dit seizoen: 0 km


8. De Keyser Danny

De Keyser Danny Groep: C-groep
Lid sinds: 21-01-2007
Aantal km's dit seizoen: 0 km


9. De Lausnay Chris

De Lausnay Chris Groep: C-groep
Lid sinds: 19-02-2012
Aantal km's dit seizoen: 0 km


10. De Mesel jurgen

De Mesel jurgen Groep: C-groep
Lid sinds: 12-04-2022
Aantal km's dit seizoen: 0 km


11. De Moor Jan

De Moor Jan Groep: C-groep
Lid sinds: 20-01-2006
Aantal km's dit seizoen: 0 km


12. D'Haese Wim

D'Haese Wim Groep: C-groep
Lid sinds: 01-01-1990
Aantal km's dit seizoen: 0 km


13. Lammens Kristof

Lammens Kristof Groep: C-groep
Lid sinds: 01-05-2021
Aantal km's dit seizoen: 0 km


14. Mollaert Guy

Mollaert Guy Groep: C-groep
Lid sinds: 01-03-2015
Aantal km's dit seizoen: 0 km


15. Remory Filip

Remory Filip Groep: C-groep
Lid sinds: 27-04-2008
Aantal km's dit seizoen: 0 km


16. Rottiers Patrick

Rottiers Patrick Groep: C-groep
Lid sinds: 01-01-1980
Aantal km's dit seizoen: 0 km


17. Rottiers Stijn

Rottiers Stijn Groep: C-groep
Lid sinds: 01-03-2018
Aantal km's dit seizoen: 0 km


18. Rottiers William

Rottiers William Groep: C-groep
Lid sinds: 06-03-2016
Aantal km's dit seizoen: 0 km


19. Schockaert Johan

Schockaert Johan Groep: C-groep
Lid sinds: 20-01-2001
Aantal km's dit seizoen: 0 km


20. Segers Conny

Segers Conny Groep: C-groep
Lid sinds: 09-04-2013
Aantal km's dit seizoen: 0 km


21. Toussaint Marc

Toussaint Marc Groep: C-groep
Lid sinds: 07-07-2017
Aantal km's dit seizoen: 0 km


22. van den rijse jozef

van den rijse jozef Groep: C-groep
Lid sinds: 12-04-2023
Aantal km's dit seizoen: 0 km


23. Van Den Steen Patrick

Van Den Steen  Patrick Groep: C-groep
Lid sinds: 01-01-2017
Aantal km's dit seizoen: 0 km


24. Van Der Donckt Germaan

Van Der Donckt Germaan Groep: C-groep
Lid sinds: 01-01-1980
Aantal km's dit seizoen: 0 km


25. Van Der Donckt Rudy

Van Der Donckt Rudy Groep: C-groep
Lid sinds: 01-01-2019
Aantal km's dit seizoen: 0 km


26. Van Der Eecken Martin

Van Der Eecken Martin Groep: C-groep
Lid sinds: 01-01-1980
Aantal km's dit seizoen: 0 km


27. Van Der Eeken Patrick

Van Der Eeken Patrick Groep: C-groep
Lid sinds: 14-10-2017
Aantal km's dit seizoen: 0 km


28. Van Leuven Ortwin

Van Leuven Ortwin Groep: C-groep
Lid sinds: 01-03-2007
Aantal km's dit seizoen: 0 km


29. Van Rysselberghe Kenny

Van Rysselberghe Kenny Groep: C-groep
Lid sinds: 26-02-2019
Aantal km's dit seizoen: 0 km


30. Vermeulen Wim

Vermeulen Wim Groep: C-groep
Lid sinds: 01-05-2021
Aantal km's dit seizoen: 0 km