Leden

1. Abbeloos Gert

Abbeloos Gert Groep: A-groep
Lid sinds: 28-02-2014
Aantal km's dit seizoen: 887 km

2. Bal Frederik

Bal Frederik Groep: A-groep
Lid sinds: 12-04-2022
Aantal km's dit seizoen: 727 km


3. Beeckmans Danny

Beeckmans Danny Groep: A-groep
Lid sinds: 20-01-2002
Aantal km's dit seizoen: 1094 km


4. De Keyser Ward

De Keyser Ward Groep: A-groep
Lid sinds: 06-03-2016
Aantal km's dit seizoen: 0 km


5. De Lausnay Tom

De Lausnay Tom Groep: A-groep
Lid sinds: 09-02-2013
Aantal km's dit seizoen: 1005 km


6. De Mol Jan

De Mol Jan Groep: A-groep
Lid sinds: 12-04-2022
Aantal km's dit seizoen: 907 km


7. de sterck kenneth

de sterck kenneth Groep: A-groep
Lid sinds: 03-03-2024
Aantal km's dit seizoen: 890 km


8. de wever villard

de wever villard Groep: A-groep
Lid sinds: 04-04-2022
Aantal km's dit seizoen: 435 km


9. Francq Hendrik

Francq Hendrik Groep: A-groep
Lid sinds: 08-01-2022
Aantal km's dit seizoen: 647 km


10. goossens michiel

goossens michiel Groep: A-groep
Lid sinds: 03-04-2023
Aantal km's dit seizoen: 1035 km


11. Jacobs Guy

Jacobs Guy Groep: A-groep
Lid sinds: 04-06-2018
Aantal km's dit seizoen: 737 km


12. Mallefroy Dieter

Mallefroy Dieter Groep: A-groep
Lid sinds: 16-02-2013
Aantal km's dit seizoen: 934 km


13. Mariën Johan

Mariën Johan Groep: A-groep
Lid sinds: 01-03-2015
Aantal km's dit seizoen: 1235 km


14. Meerschaut Krist

Meerschaut Krist Groep: A-groep
Lid sinds: 20-01-2004
Aantal km's dit seizoen: 676 km


15. Moens Christof

Moens  Christof Groep: A-groep
Lid sinds: 12-04-2022
Aantal km's dit seizoen: 0 km


16. Mollaert Tim

Mollaert  Tim Groep: A-groep
Lid sinds: 20-01-2006
Aantal km's dit seizoen: 0 km


17. pappaert stefaan

pappaert stefaan Groep: A-groep
Lid sinds: 03-04-2023
Aantal km's dit seizoen: 1085 km


18. Timmermans Geert

Timmermans Geert Groep: A-groep
Lid sinds: 21-04-2013
Aantal km's dit seizoen: 232 km


19. Uytterhaeghen Guido

Uytterhaeghen Guido Groep: A-groep
Lid sinds: 10-12-2012
Aantal km's dit seizoen: 397 km


20. van cauwenberghe wouter

van cauwenberghe wouter Groep: A-groep
Lid sinds: 03-03-2024
Aantal km's dit seizoen: 168 km


21. Van Den Steen Stijn

Van Den Steen  Stijn Groep: A-groep
Lid sinds: 01-01-2017
Aantal km's dit seizoen: 866 km


22. Vellemans Lorent

Vellemans Lorent Groep: A-groep
Lid sinds: 06-03-2016
Aantal km's dit seizoen: 562 km


23. verhaest rik

verhaest rik Groep: A-groep
Lid sinds: 01-03-2024
Aantal km's dit seizoen: 688 km


24. watcant luc

watcant luc Groep: A-groep
Lid sinds: 01-03-2024
Aantal km's dit seizoen: 80 km