Leden

1. Abbeloos Gert

Abbeloos Gert Groep: A-groep
Lid sinds: 28-02-2014
Aantal km's dit seizoen: 231 km

2. Beeckmans Danny

Beeckmans Danny Groep: A-groep
Lid sinds: 20-01-2002
Aantal km's dit seizoen: 231 km


3. De Brucker Jan

De Brucker Jan Groep: A-groep
Lid sinds: 06-03-2011
Aantal km's dit seizoen: 68 km


4. De Keyser Ward

De Keyser Ward Groep: A-groep
Lid sinds: 06-03-2016
Aantal km's dit seizoen: 151 km


5. De Lausnay Tom

De Lausnay Tom Groep: A-groep
Lid sinds: 09-02-2013
Aantal km's dit seizoen: 311 km


6. D'hoker Frederik

D'hoker Frederik Groep: A-groep
Lid sinds: 21-02-2010
Aantal km's dit seizoen: 0 km


7. Diependaele Marc

Diependaele Marc Groep: A-groep
Lid sinds: 15-03-1997
Aantal km's dit seizoen: 0 km


8. Jacobs Guy

Jacobs Guy Groep: A-groep
Lid sinds: 04-06-2018
Aantal km's dit seizoen: 0 km


9. Janssens Danny

Janssens Danny Groep: A-groep
Lid sinds: 01-01-2001
Aantal km's dit seizoen: 0 km


10. Mallefroy Dieter

Mallefroy Dieter Groep: A-groep
Lid sinds: 16-02-2013
Aantal km's dit seizoen: 311 km


11. Meerschaut Krist

Meerschaut Krist Groep: A-groep
Lid sinds: 20-01-2004
Aantal km's dit seizoen: 73 km


12. Mollaert Tim

Mollaert  Tim Groep: A-groep
Lid sinds: 20-01-2006
Aantal km's dit seizoen: 158 km


13. Timmermans Geert

Timmermans Geert Groep: A-groep
Lid sinds: 21-04-2013
Aantal km's dit seizoen: 65 km


14. Troffaes Geert

Troffaes Geert Groep: A-groep
Lid sinds: 01-06-1997
Aantal km's dit seizoen: 68 km


15. Uytterhaeghen Guido

Uytterhaeghen Guido Groep: A-groep
Lid sinds: 10-12-2012
Aantal km's dit seizoen: 311 km


16. Van De Velde Wim

Van De Velde  Wim Groep: A-groep
Lid sinds: 20-01-2005
Aantal km's dit seizoen: 195 km


17. Vellemans Lorent

Vellemans Lorent Groep: A-groep
Lid sinds: 06-03-2016
Aantal km's dit seizoen: 80 km