Leden

1. Abbeloos Gert

Abbeloos Gert Groep: A-groep
Lid sinds: 28-02-2014
Aantal km's dit seizoen: 441 km

2. Beeckmans Danny

Beeckmans Danny Groep: A-groep
Lid sinds: 20-01-2002
Aantal km's dit seizoen: 1330 km


3. De Keyser Ward

De Keyser Ward Groep: A-groep
Lid sinds: 06-03-2016
Aantal km's dit seizoen: 864 km


4. De Lausnay Tom

De Lausnay Tom Groep: A-groep
Lid sinds: 09-02-2013
Aantal km's dit seizoen: 1726 km


5. Jacobs Guy

Jacobs Guy Groep: A-groep
Lid sinds: 04-06-2018
Aantal km's dit seizoen: 1845 km


6. Mallefroy Dieter

Mallefroy Dieter Groep: A-groep
Lid sinds: 16-02-2013
Aantal km's dit seizoen: 1632 km


7. Meerschaut Krist

Meerschaut Krist Groep: A-groep
Lid sinds: 20-01-2004
Aantal km's dit seizoen: 775 km


8. Mollaert Tim

Mollaert  Tim Groep: A-groep
Lid sinds: 20-01-2006
Aantal km's dit seizoen: 0 km


9. Smet Eric

Smet Eric Groep: A-groep
Lid sinds: 10-09-2018
Aantal km's dit seizoen: 257 km


10. Timmermans Geert

Timmermans Geert Groep: A-groep
Lid sinds: 21-04-2013
Aantal km's dit seizoen: 169 km


11. Troffaes Geert

Troffaes Geert Groep: A-groep
Lid sinds: 01-06-1997
Aantal km's dit seizoen: 237 km


12. Uytterhaeghen Guido

Uytterhaeghen Guido Groep: A-groep
Lid sinds: 10-12-2012
Aantal km's dit seizoen: 172 km


13. Van De Velde Wim

Van De Velde  Wim Groep: A-groep
Lid sinds: 20-01-2005
Aantal km's dit seizoen: 0 km


14. Van Den Broek Sven

Van Den Broek Sven Groep: A-groep
Lid sinds: 16-06-2021
Aantal km's dit seizoen: 1182 km


15. Van Den Steen Stijn

Van Den Steen  Stijn Groep: A-groep
Lid sinds: 01-01-2017
Aantal km's dit seizoen: 1572 km


16. Vellemans Lorent

Vellemans Lorent Groep: A-groep
Lid sinds: 06-03-2016
Aantal km's dit seizoen: 1660 km